Accessibility Tools

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ของผู้ต้องหาและจำเลยimage

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2563

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยก่ารขยายโอกาสในการเข้าถิงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2562

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2564

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับ

 

 

เพื่อการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยโดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม  ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยใบเดียวในชั้นผัดฟ้องฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อให้นายประกันได้แจ้งความประสงค์ตรวจสอบเกณฑ์ประกันได้โดยง่าย  ยื่นผ่านพนักงานสอบสวนมาพร้อมกับคำร้องขอผัดฟ้องฝากขังในชั้นสอบสวน ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา “ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒”  ในการร้องขอปล่อยชั่วคราว ผู้ที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวไม่จำต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง  แต่จะเสนอหลักประกันมาก็ได้ ตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา  ข้อ ๑.  เพื่ออำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม   เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จำเลย  ช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่าย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และได้มีการแสดงเกณฑ์ราคาหลักประกันเอาไว้ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคาประกันได้โดยง่าย ./

 


image รูปภาพ
image